07 trường hợp bãi nhiệm các chức danh của liên đoàn luật sư Việt Nam

 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngày 19/07/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có quy định về 07 trường hợp bãi nhiệm các chức danh của liên đoàn luật sư Việt Nam như sau:

1. Bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư;

2. Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

3. Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;

4. Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

5. Xâm hại lợi ích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

6. Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

7. Không còn tín nhiệm của trên 1/2 số Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư và luật sư. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn và tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ này.