Chỉ còn 2 trường hợp chưa nghỉ hết phép thì được trả tiền

 

"Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ". Đó là nội dung liên quan đến việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ cho người lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động 2012.

Điều đó có nghĩa là khi người lao động nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì được công ty thanh toán tiền cho những ngày đó. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động năm 2019 bổ sung nhiều quy định mới ảnh hưởng đến đại bộ phận người lao động trong đó có việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 có quy định về nghỉ hằng năm như sau: "Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ".

Như vậy, hiện nay chỉ còn có 2 trường hợp là do thôi việc hoặc do bị mất việc làm mới được thanh toán tiền theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, theo bộ luật mới thì cũng đã bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 114 là quy định người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Vì thế, đối với người lao động để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cần phải nắm rõ những quy định về việc thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép theo điều chỉnh của pháp luật về lao động hiện hành.