Năm 2023, người lao động sinh năm bao nhiêu sẽ đủ tuổi về hưu?

 

Theo quy định hiện hành, tuổi nghỉ hưu sẽ được tăng theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Vậy đến năm 2023, người lao động sinh năm bao nhiêu sẽ đủ tuổi nghỉ hưu?

Người lao động cao tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Thứ nhất, đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì:

Lao động nam sinh từ tháng 06/1962 đến tháng 02/1963.

Lao động nữ sinh từ tháng 04/1967 đến tháng 11/1967.

Thứ hai, đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên thì:

Lao động nam sinh từ tháng 06/1967 đến tháng 02/1968.

Lao động nữ sinh từ tháng 04/1972 đến tháng 11/1972.

Ngoài hai trường hợp được đề cập trên, người lao động vẫn có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường trong trường hợp thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định.

Nội dung chi tiết tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP.