Từ ngày 01/07/2022, áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới cho từng quận, huyện tại Hà Nội

 

Công văn 294/LĐLĐ năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi tắt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP); Văn bản số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Mức lương tối thiểu tháng: 4.680.000 đồng/tháng; Mức lương tối thiểu giờ: 22.500 đồng/giờ (Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I, gồm: Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây);

- Mức lương tối thiểu tháng: 4.160.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ: 20.000 đồng/giờ (Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II, gồm các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội).

Ngoài ra, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện các nội dung trên, trước khi Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2022. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về cho Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 15/7/2022.