Các xã duy trì, nâng chất tiêu chí nông thôn mới đạt tỷ lệ cao

Thứ tư, 12/12/2018 - 07:09

Tính đến tháng 11 toàn tỉnh An Giang có 45/119 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”. Và sau một năm triển khai chương trình duy trì, nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, đến nay Tỉnh An Giang có 33 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2011 -2017.

45 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến 11/2018, toàn tỉnh An Giang có 45/119 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 37,82% (tăng 12 xã so với cuối năm 2017), vượt chỉ tiêu 02 xã so với Chương trình hành động số 04-CTr/TU.

Dự kiến đến cuối năm 2018, trình UBND tỉnh xem xét công nhận thêm 05 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 lên 50 xã, đạt tỷ lệ 42,02% (vượt chỉ tiêu 7 xã so với Chương trình hành động số 04-CTr/TU).

Xã biên giới Vĩnh Gia một trong những xã được chọn duy trì, nâng chất xã nông thôn mới giai đoạn 2011 -2017

Xã biên giới Vĩnh Gia một trong những xã được chọn duy trì, nâng chất xã nông thôn mới giai đoạn 2011 -2017

Bên cạnh đó, ngày 14/11/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1552/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Riêng huyện Thoại Sơn, hiện đã có 13/14 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, còn lại xã Mỹ Phú Đông đang hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến đề nghị UBND tỉnh công nhận vào cuối năm 2018. UBND huyện đang phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tiến hành rà soát, nâng cấp các công trình xây dựng cơ bản, cải tạo cảnh quang và vệ sinh môi trường; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục dự kiến đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019.

Duy trì, nâng chất xã nông thôn mới

Sau một năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 135-TB/TU ngày 01/3/2018 của Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh cũng như phân công các đơn vị có liên quan trực tiếp hỗ trợ các xã thực hiện cập nhật, duy trì, nâng cao tiêu chí, chỉ tiêu theo quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016. Kết quả cụ thể của 33 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2017.

Khi kiểm tra các tiêu chí ở các xã nâng chất nông thôn mới, không có xã nào đạt dưới 17 tiêu chí

Khi kiểm tra các tiêu chí ở các xã nâng chất nông thôn mới, không có xã nào đạt dưới 17 tiêu chí

Cụ thể, số xã đạt 19/19 tiêu chí có 29/33 xã (tăng 22 xã so với cuối năm 2017). Số xã đạt 18 tiêu chí có 3 xã (không thay đổi so với cuối năm 2017) và số xã đạt 17 tiêu chí: 1 xã (giảm 7 xã so với cuối năm 2017). Không có xã đạt dưới 17 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với cuối năm 2017 (14 tiêu chí).

Trong đó, xã có số tiêu chí tăng cao nhất là xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) tăng từ 14 tiêu chí lên 19 tiêu chí (tăng 5 tiêu chí so với cuối năm 2017); Xã Tân Hòa tăng 3 tiêu chí (từ 15 tiêu chí lên 18 tiêu chí).

12 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Công văn số 1289/VPUBND-KTN ngày 26/3/2018 về việc thực hiện Thông báo số 135-TB/TU ngày 01/3/2018 của Tỉnh ủy. Ngày 13/4/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 548/SNN&PTNT-VPĐPNTM gửi UBND các huyện, thị xã,thành phố về việc đăng ký thực hiện đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2018 - 2020.

Kết quả, có 12 xã thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố đã được UBND cấp huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2020, cụ thể như Xã Mỹ Hòa Hưng - Thành phố Long Xuyên, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2019;Xã Vĩnh Trạch - Huyện Thoại Sơn, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2019;Xã Mỹ Hiệp - Huyện Chợ Mới, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2019; Xã Phú Bình - Huyện Phú Tân, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2019; Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Vĩnh Tế - Thành phố Châu Đốc, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Bình Hòa - Huyện Châu Thành, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Bình Thủy - Huyện Châu Phú, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Tà Đảnh - Huyện Tri Tôn, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Thới Sơn - Huyện Tịnh Biên, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Xã Long An - Thị xã Tân Châu, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020; Và xã Đa Phước - Huyện An Phú, đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020.

Những xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét

Những xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét

Hiện nay UBND các xã đang tích cực phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu.

Đối với nhóm tiêu chí thay đổi mới nội dung, các xã chủ động tổ chức thực hiện các tiêu chí không cần vốn, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu có mức tăng cao so với bộ tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đúng thời gian đăng ký.

Thuận lợi và khó khăn

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang cho rằng, đạt được kết quả như trên là từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sát sao tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của cấp ủy đảng, chính quyền, từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn trước mắt, như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên thiếu chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nhiều sở, ngành, địa phương còn nặng tâm lý dồn sức cho xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú trọng đến phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân nông thôn; một bộ phận người dân còn thờ ơ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới An Giang cho biết, chương trình thành công là có sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy và ủy ban và sự ý thức chung tay của người dân

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới An Giang cho biết, chương trình thành công là có sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy và ủy ban và sự ý thức chung tay của người dân

Nguồn nhân lực chuyên trách thực hiện Chương trình không có, chưa bố trí biên chế cho văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, hầu hết là kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang kiến nghị, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND các xã đẩy nhanh thực hiện công tác cập nhật tiêu chí, chỉ tiêu theo quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018.

Các Sở, ngành tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả rà soát cập nhật tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ minh chứng của các xã để kịp thời hỗ trợ, cũng như tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện giúp các xã, đặc biệt là các xã chưa đạt theo Quyết định 3379/QĐ-UBND và 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch duy trì, nâng chất đã ban hành, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan của huyện thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các xã rà soát, cập nhật, củng cố hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu; nhất là đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời báo cáo kết quả cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện về Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để kịp thời xử lí.

Nguyễn HànhTin tức liên quan

  • Anh nông dân hiến đất để xây trường, làm nhà văn hóa
  • Thứ ba, 08/05/2018 - 05:00
  • Hơn 4000 m2 đất mặt đường được anh nông dân người M’Nông- Điểu Tam hiến tặng để xây trường mầm non và nhà văn hóa cộng đồng. Khi được hỏi về hành động này, Điểu Tam cho biết, anh chỉ mong muốn bà con và các cháu trong bon không phải vất vả.

  • Chủ tịch xã nguy cơ mất chức, xã nguy cơ mất chuẩn nông thôn mới
  • Thứ tư, 16/05/2018 - 12:00
  • Liên quan đến vụ “tạm dừng công bố một xã đạt chuẩn nông thôn mới”, ngày 16/5, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau đang xem xét đề xuất UBND tỉnh này thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) đạt chuẩn nông thôn mới.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY