Từ năm 2020, lãnh đạo không được là người địa phương

10/01/2018 20:54 GMT+7

TTO - Từ năm 2020, bắt buộc thực hiện việc bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương.

Liên quan đến công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương về vấn đề này.

Không làm tốt tinh giản biên chế, không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cụ thể, hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021, quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hàng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Những cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc tinh giản biên chế thì người đứng đầu sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là người thân không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kém phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.  

Các đơn vị cũng phải rà soát, bổ sung, thay thế, tinh giản, luân chuyển, kiện toàn kịp thời cán bộ, công chức, viên chức đối với những đơn vị còn thiếu; không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, từ năm 2020, bắt buộc thực hiện việc bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương.

Trả lương từ nguồn thu sự nghiệp

Các đơn vị cũng phải tập trung đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện hiệu quả cung ứng dịch vụ công.

Sở Nội vụ được giao rà soát, tham mưu giúp UBND TP giải quyết số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý vượt quá quy định (trừ các trường hợp do yếu tố lịch sử như: sáp nhập tổ chức bộ máy; đã bố trí và trung ương đồng ý giữ nguyên cho đến khi có cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác).

Đồng thời tham mưu UBND TP bổ sung chính sách, chế độ khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) theo đúng quy định.Tin tức liên quan

  • Mỗi năm, TP.HCM tinh giản biên chế 1.800 người
  • 09/03/2018 18:44 GMT+7
  • TTO - Sở Nội Vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế ở TP.HCM.

  • Hà Nội sẽ tinh giản công chức hạn chế năng lực
  • 01/03/2018 14:29 GMT+7
  • TTO - Theo đề án vừa ban hành, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện hàng loạt chỉ số để cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY