Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào? Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm những gì?

Ngày hỏi:25/07/2022

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào? Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm những gì?

Xin hãy giải đáp giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào?

   Tại Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định như sau:

   1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

   b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   c) Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật này.

   2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

   b) Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm;

   c) Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

   d) Điều kiện về nhân sự và điều kiện khác theo quy định của Chính phủ.

   3. Tổ chức, cá nhân không được giao kết, thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

   a) Tổ chức là pháp nhân thương mại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tổ chức đang bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, đang bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn hoặc đang bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm;

   b) Cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt cấm hành nghề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm.

   2. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm những gì?

   Theo Điều 126 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm được quy định:

   Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   1. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm;

   2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

   3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, đại lý bảo hiểm;

   4. Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm;

   5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác (nếu có);

   6. Thời hạn hợp đồng;

   7. Phương thức giải quyết tranh chấp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn