Doanh nghiệp bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua hình thức nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Theo tôi được biết đối với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông thì phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tôi có chút thắc mắc là các doanh nghiệp bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua hình thức nào? xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 22/2016/TT-BTC thì Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau:

   - Trực tiếp.

   - Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

   - Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và doanh nghiệp bảo hiểm phải đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.

   Trên đây là quy định về các hình thức bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn