Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công khai thông tin như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công khai thông tin như thế nào? Thông tin công khai định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như thế nào?

Xin hãy giải đáp giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công khai thông tin như thế nào?

   Tại Điều 117 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công khai thông tin như sau:

   1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải công khai các thông tin quy định tại các điều 118, 119 và 120 của Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công khai. Việc công khai thông tin phải chính xác, kịp thời, đầy đủ, dễ theo dõi và tuân thủ quy định của pháp luật.

   Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin đã công khai, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công khai trước đó.

   2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải đăng tải thông tin cần công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, chi nhánh đó. Việc đăng tải thông tin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời hạn công khai thông tin thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo quy định tại Điều 118 của Luật này hoặc kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện liên quan tới các thông tin cần công khai quy định tại Điều 119 của Luật này;

   b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện liên quan tới các thông tin cần công khai quy định tại Điều 120 của Luật này.

   3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công khai thông tin, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính về nội dung thông tin công khai.

   4. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm là công ty đại chúng thực hiện công khai thông tin theo quy định của Luật này và quy định của Luật Chứng khoán.

   2. Thông tin công khai định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như thế nào?

   Theo Điều 118 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) thông tin công khai định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như sau:

   1. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên.

   2. Báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và quản trị rủi ro.

   3. Vốn thực có và tỷ lệ an toàn vốn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn