Đóng BH thất nghiệp theo Luật Việc làm như thế nào?

26/04/2022

Có phải BH thất nghiệp theo Luật Việc làm có nhiều chế độ hơn so với khi thực hiện Luật BHXH? Khi thực hiện Luật Việc làm, NLĐ thất nghiệp có còn được hưởng BHYT như trước không? Việc tham gia, đóng BH thất nghiệp hiện nay được thực hiện thế nào?

  • Theo quy định của Luật BHXH, BH thất nghiệp bao gồm các chế độ: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ tìm việc làm.

   Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2015, các quy định về BH thất nghiệp của Luật BHXH hết hiệu lực; BH thất nghiệp được thực hiện theo Luật Việc làm.

   Điều 42 Luật Việc làm đã quy định cụ thể về các chế độ BH thất nghiệp, bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ Học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

   Điều 51 Luật Việc làm cũng quy định: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT. Tổ chức BHXH đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ BH thất nghiệp.

   Về việc tham gia, đóng BH thất thất nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 44, 57, 58 Luật Việc làm. Theo đó: Người SDLĐ phải tham gia BH thất nghiệp cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. Hằng tháng, người SDLĐ đóng BH thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng NLĐ theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ BH thất nghiệp. Căn cứ vào tình hình kết dư của Quỹ BH thất nghiệp, Nhà nước chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ theo mức do Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này.

   Khoản 1 Điều 57 quy định:
   a) NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng;
   b) Người SDLĐ đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp;
   c) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của những NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

   Điều 58 quy định:
   1. NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng BH thất nghiệp.
   2. NLĐ đóng BH thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định thì tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm đóng BH thất nghiệp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn