Đóng tiếp BHXH

Ngày hỏi:23/02/2014

Tôi đang tham gia bhxh tự nguyện. Nay tôi ký hợp đồng làm việc ở một công ty và công ty đông bhxh bắt buộc cho tôi. Cậy tôi muốn đóng nối tiếp vào sổ bhxh tự nguyện được không? Xin cảm ơn!

    • Bạn ngừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sổ BHXH đó sang đơn vị mà bạn tham gia BHXH bắt buộc được.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn