Hỗ trợ học nghề do thất nghiệp

26/04/2022

Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Cty không bố trí được việc làm. Hiện nay tôi đang làm thủ tục đi học nghề theo chủ trương chung. Tôi được biết hiện nay có chính sách mới về mức hỗ trợ học nghề. Nay xin luật gia nêu rõ hơn những quy định về mức hỗ trợ mới được quy định ở văn bản nào?

    • Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các nghị định của Chính phủ và Quyết định 55/2013/QĐ-TTg ngày 3/10/2013 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể về mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề như sau: Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đối với người tham gia các khóa học nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế; Đối với người tham gia các khóa học nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định như trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 6 tháng. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2013 và thay thế các quy định trước đây về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn