Những đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Ngày hỏi:01/06/2022

Đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm những gì? Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được quy định như thế nào? Mong được hướng dẫn theo quy định mới.

  • Những đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
   (ảnh minh họa)
  • Đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

   Căn cứ Điều 3 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 24/06/2022 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp như sau:

   1. Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

   2. Vật nuôi: Trâu, bò, lợn.

   3. Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

   Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

   Theo Điều 4 Quyết định này mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp như sau:

   1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có): Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   2. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều này: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

   a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

   b) Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   c) Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn