Quy định về việc ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày hỏi:26/02/2014
Quy định về việc ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH như thế nào?
  • Theo quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

   - Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại Việt Nam: Người hưởng nếu không trực tiếp nhận tiền thì người hưởng lập 01 bản Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú để ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 06 tháng.

   - Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài không trực tiếp nhận tiền, muốn nhận tiền chế độ BHXH lập 01 bản Giấy lĩnh thay (mẫu 18-CBH) cho thân nhân tại Việt Nam ở nước sở tại, thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là một năm.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn