Thời hạn sử dụng giấy chuyển viện?

26/04/2022
Cho tôi hỏi tôi vừa mới xin giấy chuyển tuyến từ trạm y tế xã để nên tuyến trên khám bệnh mãn tính thì thời gian sử dụng giấy này được sử dụng bao nhiêu lâu? Vì thẻ bảo hiểm y tế ở xã không đủ cơ sở vật chất xét nghiệm.
  • Theo Khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

   Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Và tại Mẫu số 6 Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định, cụ thể:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN (BYT/SYT..)
   TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số Hồ sơ: ......
   Vào sổ chuyển tuyến số: .....

   Số: ...../20.../GCT

   GIẤY CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

   Kính gửi: ......................

   Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ................................................. trân trọng giới thiệu:

   - Họ và tên người bệnh: ........................................ Nam/Nữ: .................. Tuổi: ................

   - Địa chỉ: .............................................................................................................................

   - Dân tộc: ................................................................... Quốc tịch: ......................................

   - Nghề nghiệp: ............................................................ Nơi làm việc .................................

   Số thẻ:

   Hạn sử dụng: .....................................................................................................................

   Đã được khám bệnh/điều trị:

   + Tại: ................(Tuyến ......) Từ ngày ......./ ........./ .......... đến ngày ........../ ........./ .........

   + Tại: .................(Tuyến ......) Từ ngày ......./ ......../ ........... đến ngày ........../ ........./ ........

   TÓM TẮT BỆNH ÁN

   - Dấu hiệu lâm sàng: ..........................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   - Kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng:..................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   - Chẩn đoán:.......................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   - Phương pháp, thủ thuật, kỹ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị:.................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   - Tình trạng người bệnh lúc chuyển tuyến:..........................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   - Lí do chuyển tuyến: Khoanh tròn vào lý do chuyển tuyến phù hợp sau đây:

   1. Đủ điều kiện chuyển tuyến.

   2. Theo yêu cầu của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.

   - Hướng điều trị: .................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   - Chuyển tuyến hồi: ..... giờ ....... phút, ngày ..... tháng ...... năm 20...................................

   - Phương tiện vận chuyển: .................................................................................................

   - Họ tên, chức danh, trình độ chuyên môn của người hộ tống: .........................................

   ............................................................................................................................................


   Y, BÁC SĨ KHÁM, ĐIỀU TRỊ
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng .... năm 20...
   NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHUYỂN TUYẾN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Trường hợp bạn được cấp Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết năm dương lịch nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Nếu không thuộc trường hợp trên thì Giấy chuyển tuyến có giá trị theo chỉ định, ghi trong giấy chuyển viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn