Tính dồn thời gian đóng BHXH

Ngày hỏi:01/03/2016

Năm 1982 tôi đi bộ đội xuất ngũ về địa phương, từ tháng 1/1983 đến tháng 12/1987 tôi được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Sơn A. Đến năm 1988, tôi được luân chuyển sang HTX Nông nghiệp và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm HTX. Cuối năm 1993, HTX giải thể. Từ tháng 1/1994 tôi lại chuyển về xã công tác tại Văn phòng UBND xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Từ tháng 7/2015 đến nay là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trong thời gian từ năm 1983 đến năm 1987, khi giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, tôi chưa được thanh toán chế độ một lần. Vậy tôi xin hỏi trong thời gian làm Bí thư Đoàn Thanh niên xã, tôi có được cộng dồn thời gian công tác hoặc có được thanh toán chế độ một lần không?

    • Theo Luật BHXH và Nghị định số 115/2015 ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội có quy định tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội như sau: 1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể: a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01/01/1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01/0/1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01/01/1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội (trừ lực lượng vũ trang trong quân đội và Công an nhân dân). 2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Từ quy định nêu trên thì thời gian anh giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên xã, anh chưa được thanh toán chế độ một lần thì anh được cộng nối thời gian với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn