Báo cáo hàng quý trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/08/2022

Báo cáo hàng quý trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới? Đề cương báo cáo định kỳ hằng năm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới? Tôi có nhu cầu tìm hiểu,xin được giải đáp.

  • Báo cáo hàng quý trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Báo cáo hàng quý trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới?

   Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định báo cáo hàng quý trong chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo như sau:

   UBND TỈNH……………

   BÁO CÁO HÀNG QUÝ

   Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

   Quý……….năm………..

   I. Về số liệu thực hiện

   TT

   Nội dung

   Đơn vị

   Kế hoạch hỗ trợ tại địa phương

   Kết quả thực hiện trong Quý

   Lũy kế thực hiện từ đầu Chương trình

   Kế hoạch Quý tiếp theo

   Ghi chú

   Tổng số

   Hộ nghèo

   Hộ cận nghèo

   Tổng số

   Hộ nghèo

   Hộ cận nghèo

   Tổng số

   Hộ nghèo

   Hộ cận nghèo

   1

   Hộ xây mới nhà ở

   hộ

   Trong đó:

   - Hộ nghèo dân tộc thiểu số

   hộ

   - Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

   hộ

   2

   Hộ sửa chữa nhà ở

   hộ

   Trong đó:

   - Hộ nghèo dân tộc thiểu số

   hộ

   - Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

   hộ

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

   hộ

   3

   Tổng số vốn huy động

   triệu đồng

   Trong đó:

   - Ngân sách Trung ương

   triệu đồng

   - Ngân sách địa phương

   triệu đồng

   - Vốn huy động hợp pháp khác

   triệu đồng

   4

   Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ

   triệu đồng

   Trong đó:

   - Ngân sách Trung ương

   triệu đồng

   - Ngân sách địa phương

   triệu đồng

   - Vốn huy động hợp pháp khác

   triệu đồng

   II. Về khó khăn, vướng mắc

   III. Kiến nghị (nếu có)

   NGƯỜI LẬP
   (Họ tên, số điện thoại, email)


   TM. UBND TỈNH
   CHỦ TỊCH

   (Ký tên, đóng dấu)


   2. Đề cương báo cáo định kỳ hằng năm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định mới?

   Theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định đề cương báo cáo định kỳ hằng năm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo như sau:

   ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

   Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

   Năm………

   I. Công tác chỉ đạo điều hành

   II. Kết quả thực hiện chính sách

   1. Số hộ đã được hỗ trợ xây mới nhà ở

   Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ ………….căn, tương đương ………% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của tỉnh. Trong đó

   - Hộ nghèo dân tộc thiểu số………căn.

   - Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội…………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) …………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai…………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại…………căn.

   2. Số hộ đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở

   Số lượng nhà ở sửa chữa lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ…………căn, tương đương % so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của tỉnh. Trong đó:

   - Hộ nghèo dân tộc thiểu số……………căn.

   - Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng…………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội…………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) …………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai …………căn.

   - Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại…………căn.

   3. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

   Trong đó:

   - Vốn ngân sách Trung ương…………………………………………………………………………….

   - Vốn ngân sách địa phương…………………………………………………………………………….

   - Vốn huy động hợp pháp khác…………………………………………………………………………

   4. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

   Trong đó:

   - Vốn ngân sách Trung ương…………………………………………………………………………….

   - Vốn ngân sách địa phương…………………………………………………………………………….

   - Vốn huy động hợp pháp khác…………………………………………………………………………

   5. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

   Trong đó:

   - Vốn ngân sách Trung ương…………………………………………………………………………….

   - Vốn ngân sách địa phương…………………………………………………………………………….

   - Vốn huy động hợp pháp khác…………………………………………………………………………

   6. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

   Trong đó:

   - Vốn ngân sách Trung ương…………………………………………………………………………….

   - Vốn ngân sách địa phương…………………………………………………………………………….

   - Vốn huy động hợp pháp khác…………………………………………………………………………

   7. Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

   - Về cách thức thực hiện hỗ trợ…………………………………………………………………………

   - Về chất lượng nhà ở, vật liệu làm nhà ở, diện tích…………………………………………………

   III. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

   1. Tồn tại, vướng mắc

   2. Nguyên nhân

   IV. Đề xuất, kiến nghị của địa phương


   Nơi nhận:

   TM. UBND TỈNH
   CHỦ TỊCH
   (Ký tên, đóng dấu)


   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn