Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TP.HCM quy định thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2022

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TP.HCM? Nội dung hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TP.HCM? Mong được hỗ trợ

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TP.HCM?

   Căn cứ Điều 27 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định:

   Điều 27. Kế hoạch hệ thống hóa văn bản

   1. Định kỳ 05 (năm) năm một lần, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành.

   Nội dung kế hoạch gồm:

   a) Mục đích, yêu cầu hệ thống hóa.

   b) Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa.

   c) Thời gian, tiến độ thực hiện.

   d) Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

   đ) Kinh phí và điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch.

   2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản.

   Nội dung hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TP.HCM?

   Căn cứ Điều 28 Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định:

   Điều 28. Nội dung hệ thống hóa văn bản

   1. Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa.

   2. Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung.

   3. Sắp xếp các văn bản còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Điều 168 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

   4. Công bố các danh mục văn bản theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn