Muốn hợp thức hóa nhà mua lại chỉ có giấy kê khai?

Ngày hỏi:11/01/2016
Tôi có mua một căn nhà nhỏ 16m2 nhưng nhà chỉ có giấy khai năm 1999 và đã bán qua 2-3 đời chủ. Vậy khi được quyền hợp thức hóa nhà thì tôi có thể tự làm được không vì người chủ trong giấy kê khai đã mất? Nếu được quyền làm giấy tờ thì tôi phải đóng những loại thuế nào và bao nhiêu %?(nhimbang...@)
  • - Theo Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004:

   Nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất.

   Quy định về nộp tiền sử dụng đất như sau:

   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (nghị định số 43/2014/NĐ-CP), nếu được cấp giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất;

   Trường hợp sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng nay nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở (theo Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

   Căn cứ theo quy định, nếu bạn sử dụng nhà đất trước ngày 1-7-2004 và phù hợp quy định trên thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn