Quyền của tổ chức kinh tế khi được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất

26/04/2022
Quyền của tổ chức kinh tế trong trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất có khác nhau không?
  • Quyền của tổ chức kinh tế trong trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất Quyền của tổ chức kinh tế trong trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất
   Tiền sử dụng đã trả có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước Tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước
   Không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có quyển chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất.
   Không có quyền cho thuê quyền sử dụng đất. Không có quyền cho thuê quyền sử dụng đất. Có quyền cho thuê quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất.
   Không có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Không có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Có quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
   Không có quyền thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Không có quyền thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Có quyền thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn theo quy định của pháp luật.
   Không có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Không có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
   Nếu được Nhà nước giao đất để xây dựng các công trình không bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn