Tiền thuê mặt nước biển để nuôi ngao được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:02/10/2019

Gia đình tôi có ý định nuôi ngao ngoài biển, nhưng chưa biết tiền thuế mặt nước nhà nước quy định là bao nhiêu, vậy cho hỏi xác định tiền thuê mặt nước biển để nuôi ngao được quy định như thế nào?

  • Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn thuê mặt nước biển để nuôi ngao thì đây là trường hợp thuê mặt nước không thuộc phạm vi tại Điều 10 Luật đất đai 2013.

   Theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP xác định tiền thuê mặt nước như sau:

   - Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm thì số tiền thuê mặt nước thu hàng năm bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) với đơn giá thuê mặt nước.

   - Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê mặt nước được tính bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) thời gian thuê mặt nước nhân (x) đơn giá thuê mặt nước.

   Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định khung giá thuê mặt nước như sau:

   - Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm.

   - Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm.

   Trên đây là cách xác định tiền thuê mặt nước biển để nuôi Ngao.

   Ban biên tập gửi phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn