Tính giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

26/04/2022
Sở Xây dựng Tiền Giang đang quản lý 02 chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội: 01 chung cư được đưa vào sử dụng năm 2006, chung cư còn lại đưa vào sử dụng năm 2009. Hiện nay Chính phủ ban hành Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/11/2013. Tại điều 13 Thông tư số 14/2013/TT-BXD quy định phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Như vậy 02 chung cư trên phải tính lại giá cho thuê như quy định tại Điều 13 hay không? Nếu có thì cách xác định các tham số trong công thức tính như thế nào? cụ thể như sau: 1. Tđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án. Có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm tính toán (năm 2013) hay không vì công trình được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2006? Nhưng nếu năm 2013 cấp thẩm quyền mới phê duyệt quyết toán thì xử lý như thế nào? 2. r: lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định. Như vậy, có phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lãi suất? 3. Bt : là chi phí bảo trì công trình bình quân năm (đồng/năm) được tính như thế nào?
  • 1. Hiện nay, việc xác định tính giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. Do vậy, đối với trường hợp trước đây đã xác định giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì nay phải thực hiện xác định lại giá thuê theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và Thông tư số 14/2013/TT-BXD nêu trên.

   2. Về xác định giá trị Tđ trong giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nêu tại Thông tư số 14/2013/TT-BXD: Đối với tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình thì được xác định theo giá trị quyết toán vốn đầu tư do cấp có thấm quyền phê duyệt, trong đó giá trị quyết toán vốn đầu tư là được tính trên các nội dung đã được chi phí thực tế nên không tính đến yếu tố trượt giá.

   3. Về xác định chi phí bảo trì (Bt) nêu tại Thông tư số 14/2013/TT-BXD: Việc lập và phê duyệt chi phí bảo trì công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn