05 yêu cầu tổ chức phong trào thi đua trong Quân đội nhân dân

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, tôi đang công tác tại Quân khu V, tôi đang tìm hiểu các quy định về thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân. Tôi có chút thắc mắc là yêu cầu tổ chức phong trào thi đua trong Quân đội nhân dân gồm những yêu cầu nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 151/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì Yêu cầu tổ chức phong trào thi đua như sau:

   1. Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua phải có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phải hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chỉ tiêu đặt ra phải cao hơn mức bình thường để từng tập thể, cá nhân nỗ lực, tích cực phấn đấu hoàn thành.

   2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng và người lao động.

   3. Cơ quan, đơn vị từ cấp sư đoàn hoặc tương đương trở xuống nếu cấp trên trực tiếp đã tổ chức lễ phát động thi đua, thì cơ quan, đơn vị cấp dưới chỉ quán triệt, cụ thể hóa, đăng ký thi đua và triển khai tổ chức thực hiện.

   4. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, rút kinh nghiệm; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

   5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức phong trào thi đua; chống mọi biểu hiện hình thức, lãng phí trong tổ chức phong trào thi đua.

   Trên đây là yêu cầu tổ chức phong trào thi đua trong quân đội nhân dân.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn