Các cơ quan nào được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/11/2022

Các cơ quan nào được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM? Nội dung ủy quyền cụ thể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM như thế nào? Điều kiện bên ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM là gì?

Mong được hỗ trợ, cảm ơn!

  • 1. Các cơ quan nào được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 quy định về các cơ quan được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP.HCM như sau:

   1. Các cơ quan được ủy quyền

   Ủy quyền cho các cơ quan sau đây thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trên lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Trường Cao đẳng công lập), cụ thể như sau:

   a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố; Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

   b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

   c) Sở Văn hóa và Thể thao: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

   d) Sở Xây dựng: Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

   đ) Sở Giao thông vận tải: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

   e) Sở Công Thương: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

   g) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức; Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh.

   2. Nội dung ủy quyền cụ thể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM như thế nào?

   Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 quy định về nội dung ủy quyền cụ thể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP.HCM như sau:

   2. Nội dung ủy quyền cụ thể

   a) Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng công lập.

   b) Quyết định phê duyệt (hoặc điều chỉnh) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng công lập.

   c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các Trường Cao đẳng công lập.

   d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các Trường Cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.

   đ) Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng công lập.

   e) Kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn tài chính tại Trường Cao đẳng công lập; quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường Cao đẳng công lập theo quy định của Chính phủ.

   g) Xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc; phê duyệt dự toán kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (nếu có) cho Trường Cao đẳng công lập.

   3. Điều kiện bên ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc UBND TP.HCM là gì?

   Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2022 điều kiện bên ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Uỷ ban nhân dân TP.HCM như sau:

   1. Bên ủy quyền: Ủy ban nhân dân Thành phố

   a) Không được ủy quyền các nội dung nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ủy quyền. Đồng thời, chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương về các nội dung đã ủy quyền.

   b) Đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cho các cơ quan nhận ủy quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền.

   c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn