Cách tính trợ cấp thôi công tác hội cựu chiến binh được quy định thế nào?

26/04/2022

Tôi là Nhẫn. Xin hỏi cách tính trợ cấp thôi công tác hội cựu chiến binh trong quy định mới như thế nào? Mong Ban biên tập hỗ trợ tôi!

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định cách tính trợ cấp thôi công tác hội cựu chiến binh như sau:

   - Đối tượng tại điểm a và b Khoản 1 Điều 5 Thông tư này

   Cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp một lần bằng nửa (1/2) tháng lương hiện hưởng. Lương hiện hưởng là tháng lương cuối cùng tại cấp Hội nơi đang công tác (không tính phụ cấp đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ), gồm: mức lương theo chức danh, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), cộng 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương (nếu có). Cách tính như sau:

   Trợ cấp thôi công tác Hội = (lương theo chức danh + Phụ cấp chức vụ (nếu có) + 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm (nếu có))/ 2 x số năm công tác

   - Đối với Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã

   Cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội bằng nửa (1/2) tháng phụ cấp hiện hưởng. Cách tính như sau:

   Trợ cấp thôi công tác Hội = phụ cấp hiện hưởng hàng tháng / 2 x số năm công tác

   - Số năm công tác để tính trợ cấp một lần là tổng thời gian từ khi có quyết định tham gia công tác Hội (được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng) đến khi có quyết định thôi công tác Hội của cấp có thẩm quyền. Trường hợp Cựu chiến binh có thời gian tham gia đứt quãng thì được cộng dồn; nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm, dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn