Cấp nào kiểm tra, xác minh kết quả minh bạch tài sản, thu nhập?

26/04/2022
Ông Nguyễn Tuấn (tuannguyendhkh@...), cán bộ Phòng Nội vụ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đã nêu rõ: "Cơ quan Nội vụ cấp huyện tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước ở huyện; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra huyện; Thanh tra cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của huyện". Tuy nhiên, hiện nay tại địa phương của ông Tuấn, Thanh tra huyện lại đề nghị Phòng Nội vụ kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của huyện đối với công chức, viên chức và người hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (các xã, thị trấn). Ông Tuấn hỏi, đề nghị của Thanh tra huyện trong trường hợp này có đúng quy định không?
  • Điều 32 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, đã quy định trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như cơ quan Nội vụ, cơ quan Thanh tra Nhà nước các cấp.

   Điều 35 Thông tư 08/2013/TT-TTCP cũng đã hướng dẫn cụ thể về việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập ở cấp huyện.

   Theo đó, người đứng đầu cơ quan thuộc HĐND, UBND, cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc kê khai tài sản thu nhập, quản lý Bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra huyện.

   Cơ quan Nội vụ cấp huyện tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước ở huyện; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra huyện.

   Thanh tra cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của huyện.

   Như vậy, việc tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện. Thanh tra huyện tham mưu để Chủ tịch UBND huyện phân công Phòng Nội vụ kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của huyện đối với công chức, viên chức (bao gồm cả công chức xã, phường) và người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước ở huyện; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra huyện là đúng với quy định hiện hành.

   Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý, theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTCP thì người có nghĩa vụ kê khai không bao gồm người hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (các xã, thị trấn).

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn