Chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ở TPHCM?

Ngày hỏi:13/05/2022

Chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TPHCM? Chế độ báo cáo đột xuất về công tác kiểm tra và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TPHCM? Mong được giải đáp

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TPHCM?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật như sau:

   a) Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, việc cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo thời hạn quy định của Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện các báo cáo.

   b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra và xử lý văn bản, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Báo cáo được gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp thành báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp.

   c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công tác kiểm tra và xử lý văn bản, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; thực hiện chế độ báo cáo Thống kê định kỳ theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

   Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố phải bố cục một mục riêng về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác tư pháp.

   Chế độ báo cáo đột xuất về công tác kiểm tra và cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại TPHCM?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 45 Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật như sau:

   Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị thực hiện việc báo cáo đột xuất theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn