Chi bộ trực thuộc Đảng bộ có được coi là tổ chức đảng?

Ngày hỏi:10/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì chi bộ trực thuộc Đảng bộ có được coi là tổ chức đảng không? 

  • Chi bộ trực thuộc Đảng bộ có được coi là tổ chức đảng?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 2 Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   Tổ chức đảng: Là tổ chức do đại hội bầu, do cấp ủy có thẩm quyền bầu hoặc chỉ định thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số; đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

   Và tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì chi bộ trực thuộc Đảng bộ được quy định, như sau:

   Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó; tổ đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi uỷ.

   => Như vậy, luật không có quy định cụ thể chi bộ đảng có phải là một tổ chức đảng hay không. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi vì chi bộ đảng được thành lập theo quy định nên được xem là tổ chức đảng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn