Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm

26/04/2022

Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kỳ Duyện một công chức hiện đang làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước, vì nhu cầu tìm hiếu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm được quy định như thế nào? 

  • Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm được quy định tại Tiểu mục 3 Mục III Phần D Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   3.1. Thẩm quyền thanh tra nội bộ, kiểm tra: Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm.

   3.2. Đối tượng thanh tra nội bộ, kiểm tra: lãnh đạo cơ sở giáo dục, khoa, phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quản lý của đơn vị.

   3.3. Nội dung thanh tra nội bộ, kiểm tra

   a) Nội dung thanh tra nội bộ: theo Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

   b) Nội dung kiểm tra: việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đối tượng kiểm tra

   3.4. Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ, kiểm tra theo quy trình năm học

   3.5. Hoạt động thanh tra nội bộ

   Hoạt động thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các quy định của pháp luật về thanh tra.

   3.6. Hoạt động kiểm tra

   a) Thủ trưởng đơn vị quyết định phương pháp, hình thức kiểm tra

   - Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra theo quy trình.

   + Kiểm tra thường xuyên là hoạt động kiểm tra diễn ra thường xuyên, bằng nhiều phương pháp khác nhau, kiểm tra các nội dung quản lý của thủ trưởng đơn vị.

   + Kiểm tra theo quy trình là hoạt động kiểm tra một số nội dung quản lý của thủ trưởng đơn vị, được thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định do Thủ trưởng đơn vị ban hành.

   - Hình thức kiểm tra: kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất.

   b) Quy trình kiểm tra (trường hợp kiểm tra theo quy trình)

   - Ban hành quyết định kiểm tra;

   - Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra;

   - Thực hiện kiểm tra: xem xét, xác minh các nội dung kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra;

   - Thông báo kết quả kiểm tra.

   c) Thực hiện xử lý sau kiểm tra.

   d) Lưu trữ hồ sơ.

   Trên đây là nội cung câu trả lời về công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • tiểu mục 3 mục iii phần d Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn