Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm năm 2019

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin cho tôi hỏi: Trong năm nay công ty tôi muốn xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì phải đáp ứng các điều kiện nào? Sau khi đáp ứng điều kiện thì công ty làm như thế nào để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và hoạt động ạ?

  • Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị đinh 52/2014/NĐ-CP thì Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND cấp tỉnh ủy quyền (cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện cấp theo quy định của pháp luật. Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm.

   Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp được thực hiện như sau:

   1. Điều kiện cấp giấy phép

   Doanh nghiệp được cấp giấy phép khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm trở lên.

   - Đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (viết tắt là ngân hàng).

   2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

   Bước 1. Nộp hồ sơ

   Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kể trê, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

   Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

   - Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

   - Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ;

   - Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở của doanh nghiệp.

   Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hô sơ cho hợp lệ (nếu có).

   Bước 3: Giải quyết hồ sơ

   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Thẩm quyền cấp giấy phép: UBND cấp tỉnh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

   Bước 4: Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm

   - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

   - Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị đinh 52/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn