Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã tách và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/12/2022

Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã tách và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất được đơn giản hóa như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã sáp nhập được đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã tách và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách như thế nào?

   Tại Tiết h Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã tách và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN tách”.
   + Làm rõ phương thức tách TCKTHTCTCPN.
   + Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình tách.
   Lý do:
   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.
   - Kiến nghị thực thi:
   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.
   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết i Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN hợp nhất”.
   + Làm rõ phương thức hợp nhất TCKTHTCTCPN.
   + Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình hợp nhất.
   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
   Lý do:
   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.
   - Kiến nghị thực thi:
   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.
   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã sáp nhập được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết k Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập và Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã sáp nhập được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:
   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN sáp nhập”.
   + Làm rõ phương thức sáp nhập TCKTHTCTCPN.
   + Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình sáp nhập.
   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
   Lý do:
   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.
   - Kiến nghị thực thi:
   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.
   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn