Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã và Giải thể tự nguyện Liên hiệp hợp tác xã như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/12/2022

Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã và Giải thể tự nguyện Liên hiệp hợp tác xã như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi. 

  • 1. Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã và Giải thể tự nguyện Liên hiệp hợp tác xã như thế nào?

   Tại Tiết l Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Giải thể tự nguyện hợp tác xã và Giải thể tự nguyện Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Giải thể tự nguyện các TCKTHTCTCPN”.

   + Cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của HTX”, qua đó các TCKTHTCTCPN sẽ không phải thực hiện một TTHC khác để lấy kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức.

   + Quy định rõ nội dung Nghị quyết, quyết định giải thể TCKTHTCTCPN.

   + Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình giải thể tự nguyện.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh khi giải quyết TTHC.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Việc quy định HTX, LHHTX phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu là không cần thiết vì dự kiến quy định con dấu của TCKTHTCTCPN do TCKTHTCTCPN tự quyết định, sử dụng và lưu trữ, khuyến khích sử dụng các phương thức mới, an toàn và bảo mật hơn như chữ ký số. Bên cạnh đó, HTX, LHHTX cũng không cần thực hiện thủ tục hủy con dấu tại Cơ quan công an trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động/giải thể, từ đó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện TTHC này.

   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Nhóm thủ tục hành chính Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết m Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm thủ tục hành chính: Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005377) và Tạm ngừng hoạt động của LHHTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005046)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Tạm ngừng hoạt động của các TCKTHTCTCPN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

   + Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết n Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005010 ) và Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005283)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

   + Cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”, qua đó các TCKTHTCTCPN sẽ không phải thực hiện một TTHC khác để lấy kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức.

   + Quy định rõ thủ tục, quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của TCKTHTCTCPN trong quá trình chấm dứt kinh doanh.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Việc quy định HTX, LHHTX phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu là không cần thiết vì dự kiến quy định con dấu của TCKTHTCTCPN do TCKTHTCTCPN tự quyết định, sử dụng và lưu trữ, khuyến khích sử dụng các phương thức mới, an toàn và bảo mật hơn như chữ ký số. Bên cạnh đó, HTX, LHHTX cũng không cần thực hiện thủ tục hủy con dấu tại Cơ quan công an trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động/giải thể, từ đó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện TTHC này.

   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn