Dự án đầu tư trồng cà phê ở nước ngoài có cần phải được Quốc hội chấp thuận đầu tư hay không?

26/04/2022

Dự án đầu tư trồng cà phê ở nước ngoài có cần phải được Quốc hội chấp thuận đầu tư hay không? Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng sân gôn 18 lỗ từ năm 2021? Trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội?

  • Dự án đầu tư trồng cà phê ở nước ngoài có cần phải được Quốc hội chấp thuận đầu tư hay không?

   Cho tôi hỏi về đối tượng phải có chấp thuận đầu tư của Quốc hội khi đầu tư ở nước ngoài? Do công ty chúng tôi chuản bị đầu tư một dự án trồng cà phê ở Campuchia, tổng mức đầu tư vào khoảng 1000 tỷ. Vậy dự án có cần có sự chấp thuận của Quốc hội hay không? Thủ tục chấp thuận như thế nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 56 Luật đầu tư 2020 quy định về các trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài cần có sự chấp thuận như sau:

   - Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

   + Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

   + Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

   - Trừ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

   + Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

   + Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

   - Các dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

   Như vậy, với dự án đầu tư của bạn thuộc lĩnh vực nông nghiệp có tổng mức đầu tư là 1000 tỷ nên không thuộc trường hợp phải có sự chấp thuận Quốc hội, mà sẽ chỉ phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

   Hồ sơ dự án quy định tại Điều 58 Luật Đầu tư 2020 như sau:

   - Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

   - Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

   - Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

   - Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

   - Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

   - Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này.

   Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng sân gôn 18 lỗ từ năm 2021?

   Sang năm 2021, bên em đang có ý định đầu tư xây dựng sân gôn 18 lỗ, dự kiến khoảng 80 ha thì chủ trương đầu tư xây dựng dự án sân gôn này do cơ quan nào chấp thuận?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020 thi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

   - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;....

   - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

   - Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

   Theo quy định này, từ 01/01/2021 chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn sẽ do UBND tỉnh chấp thuận, không phụ thuộc vào quy mô của dự án.

   Do đó, chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân gôn 18 lỗ từ 2021 sẽ do UBND tỉnh chấp thuận.

   Trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

   Anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp.

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 57 Luật đầu tư 2020

   Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

   - Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

   - Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

   - Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

   - Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

   - Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

   - Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này;

   - Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

   Bước 2.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

   Bước 3.

   Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ. Báo cáo thẩm định gồm các nội dung sau đây:

   - Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 60 của Luật này;

   - Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

   - Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

   - Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

   - Hình thức, quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn;

   - Đánh giá mức độ rủi ro tại nước tiếp nhận đầu tư.

   Bước 4. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

   Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

   - Tờ trình của Chính phủ;

   - Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

   - Tài liệu khác có liên quan.

   Nội dung thẩm tra đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

   - Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội;

   - Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

   - Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

   - Hình thức, quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn;

   - Đánh giá mức độ rủi ro tại nước tiếp nhận đầu tư;

   - Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

   Bước 5. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án đầu tư khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.

   Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

   - Nhà đầu tư thực hiện dự án;

   - Mục tiêu, địa điểm đầu tư;

   - Vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài;

   - Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

   Trân trọng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn