Giám đốc Đại học quốc gia được quy định như thế nào?

26/04/2022

Giám đốc Đại học quốc gia được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em xin chào và chúc sức khoẻ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Gần đây, em đang rất quan tâm và muốn tìm hiểu về Đại học quốc gia. Em được biết người đứng đầu Đại học quốc gia được gọi là Giám đốc. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp về chức danh này, chân thành cảm ơn. Khánh Linh (sđt: 01622*****).

  • Giám đốc Đại học quốc gia đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia.

   Theo đó, Giám đốc Đại học quốc gia là người đại diện cho Đại học quốc gia trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Đại học quốc gia theo quy định của pháp luật và của Nghị định này; có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   a) Ban hành các quy định nội bộ trong Đại học quốc gia theo thẩm quyền;

   b) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Đại học Quốc gia theo thẩm quyền được giao trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng Đại học quốc gia; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học quốc gia;

   c) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Đại học quốc gia;

   d) Xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Đại học quốc gia;

   đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Đại học quốc gia;

   e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra về các hoạt động của Đại học quốc gia theo quy định;

   g) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Đại học quốc gia;

   h) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Đại học quốc gia và Ban Giám đốc trước Hội đồng Đại học quốc gia;

   i) Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của Đại học quốc gia; thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo quy định của pháp luật; chấp hành các quy định về kế toán và kiểm toán;

   k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Giám đốc Đại học quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 186/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn