Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức y tế nâng ngạch lên bác sĩ

Ngày hỏi:23/12/2019

Hệ số bảo lưu lương khi chuyển công tác từ quân đội sang đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định thì hệ số bảo lưu lương này sẽ giảm dần tương ứng với hệ số các lần nâng lương hoặc nâng ngạch. Hiện tại bậc lương của viên chức này là y sĩ hạng IV, bậc 6, hệ số 2,86 cộng hệ số chênh lệch bảo lưu lương 0,34, tháng 12 năm 2019 được thăng hạng lên Bác sĩ hạng III thì sẽ xếp lương như thế nào ạ?

  • Tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định chức danh y sĩ, bác sĩ như sau:

   - Y sĩ:

   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch y sĩ (mã số 16.119).

   + Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

   - Bác sĩ:

   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).

   + Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

   - Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

   Tại Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch viên chức như sau:

   - Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

   - Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới. Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang hưởng hệ số lương 2,86 bậc 6, hệ số chênh lệch bảo lưu là 0,34.

   => Như vậy, hệ số lương hiện tại của bạn là 2,86 + 0,34 (chênh lệch bảo lưu) = 3,2. Áp dụng quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì hệ số lương của bạn sau khi nâng ngạch lên chức danh nghề nghiệp bác sỹ hạng III sẽ là 3,33 bậc 4 (không còn hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu).

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn