Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ về Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng?

Ngày hỏi:23/11/2022

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ về Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng? Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ? Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

Xin được giải đáp.

  • 1. Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ về Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng?

   Căn cứ Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:

   a) Quý I năm 2023

   Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

   b) Quý II năm 2023

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

   c) Quý III năm 2023

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

   c) Quý IV năm 2023

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

   - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

   2. Thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

   Theo Mục III Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định thẩm quyền ký quyết định, kết luận thanh tra như sau:

   1. Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 1 Phần II Kế hoạch này.

   2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 2 Phần II Kế hoạch này.

   3. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 3 Phần II Kế hoạch này.

   4. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định và kết luận thanh tra.

   3. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?

   Tại Mục IV Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ được phê duyệt tại Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2022 quy định tổ chức thực hiện như sau:

   1. Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

   Đối với cuộc Thanh tra do Thanh tra Bộ thực hiện, Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo việc tổ chức công bố quyết định thanh tra; làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra về kết quả thanh tra khi kết thúc thanh tra trực tiếp; chỉ đạo xây dựng Kết luận thanh tra và gửi lấy ý kiến tham gia của đối tượng thanh tra, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách Thanh tra Bộ xem xét cho ý kiến trước khi ký ban hành; tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra.

   Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận thanh tra do Thanh tra Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành.

   2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ.

   3. Văn phòng Bộ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn