Kế toán của trường có phải là nhân viên phục vụ không?

26/04/2022

Cho em hỏi, dựa vào tiêu chí nào để đánh giá xếp loại cuối năm đối với kế toán trường học, kế toán có phải là nhân viên phục vụ không ạ? Trường xét danh hiệu cho kế toán theo như nhân viên phục vụ đúng hay sai? Tôi làm tại trường công lập.

  • Theo Điều 2 Luật viên chức 2010 quy định viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi bạn làm kế toán tại trường công lập bạn được xem là viên chức, nên việc đánh giá cuối năm của bạn tuần theo quy định.

   Căn cứ theo Điều 41 Luật Viên chức 2010 được sử đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì nội dung đánh giá viên chức gồm các nội dung sau:

   - Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

   Do bạn không cung cấp bạn đang công tác tại trường học cấp nào và cơ sở giáo dục nào do đó căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 3; Điềm d Khoản 3 Điều 4 và Điểm d Khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT thì kế toán được quy định thuộc nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Do đó trường bạn xét danh hiệu cho kế toán như nhân viên phục vụ là đúng với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn