Lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường hàng năm được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/03/2019

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường hàng năm quy định tại Điều 7 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập kế hoạch đầu tư công hàng năm theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công và các quy định hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công.

   2. Các đơn vị lập, đề xuất kế hoạch đầu tư công hàng năm đảm bảo các nguyên tắc sau:

   2.1. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước của đơn vị.

   2.2. Phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện, khả năng cân đối các nguồn lực của đơn vị trong năm kế hoạch.

   2.3. Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất mới phát sinh chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì làm văn bản trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến để thực hiện về chủ trương đầu tư.

   3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đề xuất Kế hoạch hàng năm của các đơn vị, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ theo tiêu chí sau:

   3.1. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

   3.2. Thực hiện đúng mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

   3.3. Căn cứ vào nguồn vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đánh giá tình hình thực hiện triển khai các dự án của các đơn vị, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

   - Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

   - Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

   - Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục theo quy định.

   Căn cứ vào những nội dung trên, Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát, tổng hợp, dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án để thực hiện trong kế hoạch năm sau, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn