Lập, trình phê duyệt dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Đang công tác tại phòng Môi trường của huyện. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc lập, trình phê duyệt dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Lập, trình phê duyệt dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường
   (ảnh minh họa)
  • Lập, trình phê duyệt dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Điều 12 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   1. Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật):

   - Tờ trình thẩm định của Chủ đầu tư.

   - Các văn bản pháp lý: Chủ trương cho phép đầu tư; Dự án đầu tư được đơn vị tư vấn hoặc Chủ đầu tư lập theo quy định; Kế hoạch vốn về công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền giao.

   2. Nội dung thẩm định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn và được thẩm định, cụ thể theo một số nội dung cơ bản sau:

   - Thẩm định về tính pháp lý của dự án bao gồm: sự phù hợp về quy hoạch, chiến lược của ngành.

   - Nội dung về dự án: Quy mô, quy trình, dây chuyền công nghệ... mà dự án đề xuất; Cơ chế tài chính cho dự án; Năng lực của Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án) tổ chức điều hành dự án. Trong trường hợp dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thì phải thực hiện thẩm định thêm năng lực của cơ quan tư vấn.

   3. Tổ chức thực hiện:

   3.1. Đối với Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án):

   3.1.1. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện một số nội dung công việc sau:

   - Xin ý kiến cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư về nội dung, quy mô, hình thức đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư dự án. Cơ quan cấp trên của Chủ đầu tư có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ đầu tư.

   - Tổ chức hội thảo (nếu cần thiết) để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các đơn vị có liên quan.

   - Hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ. Đối với dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch năm sau, Chủ đầu tư có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước ngày 30 tháng 9 của năm trước năm kế hoạch dự kiến khởi công mới.

   3.1.2. Ban Quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ hoặc ban quản lý dự án do chủ đầu tư tự thành lập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo ủy thác hoặc nhiệm vụ được Chủ đầu tư giao.

   3.1.3. Cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư lập dự án đảm bảo mục tiêu, quy mô và tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

   3.1.4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến về dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao khi có văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.

   3.2. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính:

   3.2.1. Thực hiện chủ trì tổ chức thẩm định dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng, trình tự, thủ tục thẩm định dự án như sau:

   - Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đầu tư công. Trong quá trình thẩm định, Vụ Kế hoạch - Tài chính gửi văn bản (kèm theo hồ sơ) để lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị chức năng có liên quan trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình duyệt theo đúng quy định hiện hành.

   - Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đóng góp bằng văn bản sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, yêu cầu đơn vị hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết) hoặc tổ chức thẩm định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt dự án.

   3.2.2. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại Điều 13 Quy chế này, các đơn vị theo phân cấp tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

   Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi dự án được phê duyệt), đơn vị có trách nhiệm gửi hai (02) bộ Quyết định phê duyệt kèm theo Báo cáo thẩm định và tài liệu dự án đã được đóng dấu chính thức về Bộ để theo dõi và quản lý. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thẩm định và phê duyệt dự án được Bộ phân cấp bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện vi phạm, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xử lý kịp thời.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn