Lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính của Bộ KH&CN trong giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về kiếm soát thủ tục hành chính. Cho tôi hỏi Lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính của Bộ KH&CN trong giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 8 Quyết định 1394/QĐ-BKHCN năm 2019 thì lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

   1. Trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Văn phòng Bộ để lấy ý kiến góp ý về quy định TTHC trong đề nghị xây dựng VBQPPL. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị góp ý về TTHC; tờ trình đề nghị xây dựng VBQPPL; báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đó có nội dung đánh giá tác động của TTHC.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi văn bản góp ý kiến cho đơn vị chủ trì soạn thảo.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý kiến của Văn phòng Bộ, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có trách nhiệm gửi văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý cho Văn phòng Bộ.

   4. Văn bản góp ý kiến, tiếp thu, giải trình phải được gửi đồng thời cho Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực để báo cáo.

   Trên đây là quy định về lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính của Bộ KH&CN trong giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn