Lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cho tôi hỏi lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Điều 13 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được lấy ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan. Tùy tính chất và nội dung của dự thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản đề xuất danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có liên quan gửi lấy ý kiến trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   2. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến.

   3. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản gửi hồ sơ dự thảo văn bản và công văn lấy ý kiến cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan. Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến gồm: dự thảo tờ trình, dự thảo văn bản và tài liệu có liên quan (nếu có). Công văn lấy ý kiến phải xác định rõ nội dung, thời gian lấy ý kiến và nơi nhận ý kiến. Thời gian lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc tối thiểu là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị nhận được dự thảo văn bản.

   4. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được đề nghị tham gia ý kiến phải có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản đảm bảo thời gian quy định; cử công chức tham gia hội nghị lấy ý kiến do đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức. Quá thời hạn lấy ý kiến, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được đề nghị tham gia ý kiến không có văn bản trả lời thì coi như đã nhất trí với nội dung dự thảo văn bản. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Kiểm toán nhà nước về việc chậm hoặc không tham gia ý kiến.

   5. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đăng tải dự thảo văn bản trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

   6. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia để chỉnh lý dự thảo; lập báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là quy định về lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn