Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện

Ngày hỏi:07/03/2020

Xin hỏi, các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất bản khi thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện thì làm theo mẫu nào? Căn cứ pháp lý mới nhất về vấn đề này. Xin cảm ơn.

Tải về:

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) quy định mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện được thể hiện như sau:

   TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

   TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

   Số: ….. /…… (nếu có)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   …………, ngày….… tháng …..… năm ………

   BÁO CÁO

   Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện…….

   (Từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm …(1))

   1. Báo cáo nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (nêu rõ công việc đã thực hiện và kết quả):

   - Tuyên truyền, giới thiệu về xuất bản phẩm (số lượng cụ thể):

   - Xúc tiến hợp tác về xuất bản, in, phát hành, bản quyền tác giả;

   - Các hoạt động khác (nếu có).

   2. Về tổ chức, nhân sự của Văn phòng đại diện

   - Người đứng đầu:............................................. - Quốc tịch:..........................................

   - Số lượng nhân viên;

   - Các thay đổi về nhân sự, địa điểm của Văn phòng đại diện (nếu có);

   - Hoạt động khác (nếu có).

   3. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Văn phòng đại diện:

   - Các quy định pháp luật về xuất bản;

   - Các quy định pháp luật khác có liên quan;

   - Các nội dung khác (nếu có).

   4. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có)

   - ..........................................................................................................................................

   -...........................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   Nơi nhận:

   - Bộ Thông tin và Truyền thông;

   - Cục Xuất bản, In và Phát hành;

   - Sở;

   - Lưu:

   NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

   VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

   (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


   Chú thích

   (1) Đối với báo cáo 06 tháng, ghi từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 6; báo cáo năm, ghi từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn