Mẫu Biên bản ghi nhận vụ việc trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/12/2022

Mẫu Biên bản ghi nhận vụ việc trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Mẫu Quyết định gia hạn thời hạn giải trình trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Mẫu Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Xin được giải đáp.

  • Mẫu Biên bản ghi nhận vụ việc trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Căn cứ MÃ MẪU BIỂU MBBGNVV Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /BB-GNVV

   BIÊN BẢN

   Ghi nhận vụ việc... (1) …..*

   Hôm nay, vào hồi.... giờ , ngày……. tháng …….năm ……., tại (2)………………………….

   …………………….…………………….…………………….…………………….………………

   Chúng tôi gồm:

   1. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

   Chức vụ: …………………….…………………….…………………….………………………...;

   Đơn vị: …………………….…………………….…………………….…………………………...;

   2. Họ tên: …………………….………………; Cấp bậc:…………………….………………….;

   Chức vụ: …………………….…………………….…………………….………………………...;

   Đơn vị: …………………….…………………….…………………….…………………………...;

   Có sự chứng kiến (tham gia) của:

   1. (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

   Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

   Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

   Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   2. (3) …………………………………………; Giới tính:……………………………

   Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

   Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

   Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   2. (3) ….……………………….….……………………….….……………………

   Địa chỉ trụ sở chính: ….……………………….….……………………….….…………………..

   Mã số doanh nghiệp: ….……………………….….……………………………………………..

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ….……………………….….……………………….….……………………….….………………

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   Người đại diện theo pháp luật: ………………………..; Giới tính:…………………………….

   Chức danh: ………………………………………………………………………………………...

   Tiến hành lập biên bản với nội dung như sau:(4)

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   Biên bản kết thúc hồi…….. giờ ………..cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây./.

   NGƯỜI CHỨNG KIẾN
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
   (Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


   NGƯỜI THAM GIA
   (Ký, ghi rõ họ tên)


   ___________________

   * Mẫu biên bản này dùng để ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tin báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng vi phạm, cần xác minh để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này chỉ lưu tại Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền lập biên bản.

   (1) Ghi rõ tên nội dung vụ việc.

   (2) Ghi rõ địa điểm tiếp nhận hoặc kiểm tra vụ việc. Đối với vụ việc xảy ra trên biển ghi rõ tọa độ và thuộc vùng biển nào của Việt Nam (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh).

   (3) Ghi thông tin cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với thực tiễn vụ việc.

   (4) Mô tả vụ việc: Thời gian, địa điểm xảy ra và diễn biến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đối với vụ việc trên biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, hành vi cá nhân, tổ chức./.

   Mẫu Quyết định gia hạn thời hạn giải trình trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Căn cứ MÃ MẪU BIỂU MQĐGHGT Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /QĐ-GHGT

   (1)............., ngày ….. tháng …… năm …..

   QUYẾT ĐỊNH
   Gia hạn thời hạn giải trình*

   THẨM QUYỀN BAN HÀNH(2)

   Căn cứ Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

   Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……………………………………………………;

   Căn cứ(3) …………………………………………………………………………………………;

   Theo đề nghị của(4) ………………………………………………………………………………

   QUYẾT ĐỊNH:

   Gia hạn thời hạn giải trình đối với:

   1. …………………………………………; Giới tính:………………………………

   Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:……………………………………..

   Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

   Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….…………………….………….……………….

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   1. ….……………………….….……………………….….……………………….

   Địa chỉ trụ sở chính: ….……………………….….……………………….….…………………..

   Mã số doanh nghiệp: ….……………………….….……………………………………………..

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ….……………………….….……………………….….……………………….….………………

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   Người đại diện theo pháp luật: (5)………………………..; Giới tính:…………………………

   Chức danh: ………………………………………………………………………………………...

   Đã có hành vi vi phạm hành chính: (6) …………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   Theo quy định tại ………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

   2. Thời gian gia hạn là ………ngày, kể từ ngày .../.../….. đến ngày .../.../..../.


   Nơi nhận:
   - Cơ quan chủ trì xử lý vụ việc;
   - Cá nhân, tổ chức vi phạm;
   - …………………………;
   - Lưu: VT, Hồ sơ….

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
   (Ký đóng dấu (nếu có); ghi rõ cấp bậc, họ tên)


   Quyết định đã giao trực tiếp cho vi phạm vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../……/…………….

   NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
   (Ký, ghi rõ họ tên)


   ___________________

   * Mẫu này được sử dụng để gia hạn thời gian giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

   (1) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

   (2) Ghi rõ tên chức vụ, cơ quan được giao chủ trì đang xử lý vụ việc.

   (3) Ghi rõ tên văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị gia hạn.

   (4) Ghi tên cơ quan đang chủ trì thụ lý vụ việc.

   (5) Ghi rõ họ tên đại diện cá nhân hoặc tổ chức vi phạm.

   (6) Ghi rõ hành vi vi phạm và được quy định tại văn bản nào.

   (7) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ký quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định./.

   Mẫu Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

   Theo MÃ MẪU BIỂU MTBTG Phụ lục ban hành kèm Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định như sau:

   CƠ QUAN CHỦ QUẢN
   CƠ QUAN THÔNG BÁO (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /TB-TGN

   (2)............., ngày ….. tháng …… năm …..

   THÔNG BÁO
   Về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính*
   (3)

   Kính gửi:(4) ………………………………………………………………………….

   Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

   Căn cứ Quyết định số …………../QĐ-TG ngày ..../……/ …………….về tạm giữ người theo thủ tục hành chính, (5) ………………………đã tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

   Ông (bà): …………………………………………………………………………………………

   Ngày, tháng, năm sinh: .../…../…….Quốc tịch: ………………………………………………

   Nghề nghiệp: …….…………………….…………………….…………………….………………

   Nơi ở/nơi công tác (6): ….…………………….………….…………………….………….………

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…………………….…………………….. ;

   Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….……………………….…………………………

   Vì đã có hành vi vi phạm hành chính (7) ………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………...

   quy định tại (8) ……………………………………………………………………………………….

   Thời gian tạm giữ: ………..giờ, kể từ ………giờ ………..ngày ……../ ………./………….. đến …….giờ ………..ngày ……../ ………./…………..

   Địa điểm tạm giữ: …………………………………………………………………………………..

   Vậy xin thông báo để ông (bà)/Quý cơ quan, tổ chức biết./.

   CHỨC VỤ NGƯỜI RA THÔNG BÁO (9)
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


   ___________________

   (*) Mẫu này dùng để thông báo về việc tạm giữ người theo quy định tại Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

   (1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền ra thông báo là cơ quan ra quyết định tạm giữ người.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

   (3) Trường hợp thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo yêu cầu của người bị tạm giữ thì ghi: «theo yêu cầu của người bị tạm giữ»; trường hợp thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với người chưa thành niên thì ghi: «đối với người chưa thành niên».

   (4) Ghi đầy đủ họ và tên của người/tên cơ quan, tổ chức được thông báo.

   (5) Ghi tên cơ quan đã tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

   (6) Ghi rõ nơi đăng ký thường trú, tạm trú hoặc địa chỉ cơ quan, tổ chức, nhà trường...

   (7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm hành chính.

   (8) Ghi điểm, khoản, điều của văn bản áp dụng.

   (9) Ghi chức vụ người ra thông báo./.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn