Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023? Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/05/2023

Xin hỏi: Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023? Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên là gì?- Câu hỏi của chị Hạnh (Hà Nội).

  • Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023?

   Tại Phụ lục Mẫu sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV có quy định nội dung mẫu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023 như sau:

   PHỤ LỤC

   MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH
   (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

   Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………………….

   Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………..

   Số hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

   Mã số định danh: …………………………………………………………………………………..

   Ảnh màu
   (4 x 6 cm)

   SƠ YẾU LÝ LỊCH

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………. Giới tính: …….

   2) Các tên gọi khác: …………………………………………………………………

   3) Sinh ngày: …… tháng …… năm ……………………………………………….

   4) Nơi sinh: …………………………………………………………………………..

   5) Quê quán (xã, phường): …… (huyện, quận): …… (tỉnh, TP): ……………..

   6) Dân tộc: …………………………………………………………………………………………..

   7) Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………

   8) Số CCCD: …………………… Ngày cấp: …/…/…… SĐT liên hệ: …………………………

   9) Số BHXH: …………………………………. Số thẻ BHYT: …………………………………..

   10) Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………..

   11) Thành phần gia đình xuất thân: ……………………………………………………………..

   12) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………………………………………………….

   13) Ngày được tuyển dụng lần đầu: …/…/…… Cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng: …..

   14) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: …………………………………………………….

   15) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …/…/…… Ngày chính thức: …/…/……

   16) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội đầu tiên (ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội): ………………………………………………………………………………………

   17) Ngày nhập ngũ: .../.../…… Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất: …………

   18) Đối tượng chính sách: ………………………………………………………………………..

   19) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ……………………

   20) Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………………………………………………………..

   21) Học hàm: ……………………………………………………………………………………….

   22) Danh hiệu nhà nước phong tặng: …………………………………………………………...

   23) Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………………………………

   Ngày bổ nhiệm/ngày phê chuẩn:.../.../... Ngày bổ nhiệm lại/phê chuẩn nhiệm kỳ tiếp theo:.../.../…

   24) Được quy hoạch chức danh: …………………………………………………………………

   25) Chức vụ kiêm nhiệm: ………………………………………………………………………….

   26) Chức vụ Đảng hiện tại: ………………………………………………………………………..

   27) Chức vụ Đảng kiêm nhiệm: …………………………………………………………………..

   28) Công việc chính được giao: ………………………………………………………………….

   29) Sở trường công tác: ……………………… Công việc làm lâu nhất ………………………

   30) Tiền lương

   30.1) Ngạch/chức danh nghề nghiệp: ……………………………… Mã số: ………………….

   Ngày bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp: …/…/……

   Bậc lương: …………………………… Hệ số: ……………………… Ngày hưởng: …/…/……

   Phần trăm hưởng:....%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:...%; Ngày hưởng PCTNVK: .../.../...

   30.2) Phụ cấp chức vụ: …………. Phụ cấp kiêm nhiệm …………… Phụ cấp khác ………..

   30.3) Vị trí việc làm: ………………………………………………….. Mã số: ………………….

   Bậc lương ……………….. Lương theo mức tiền: ……………vnđ. Ngày hưởng: …/…/……

   Phần trăm hưởng:...%; Phụ cấp thâm niên vượt khung:..%; Ngày hưởng PCTNVK: …/…/…

   31) Tình trạng sức khoẻ: ………………………………………………………………………….

   Chiều cao: …………. cm, Cân nặng: …………… kg, Nhóm máu: …………………………...

   32) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   32.1- Chuyên môn (từ trung cấp trở lên cả trong nước và nước ngoài)

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Chuyên ngành đào tạo

   Hình thức đào tạo

   Văn bằng, trình độ

   Từ

   Đến

   32.2- Lý luận chính trị

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Hình thức đào tạo

   Văn bằng được cấp

   Từ

   Đến

   32.3- Bồi dưỡng quản lý nhà nước/ chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Chứng chỉ được cấp

   Từ

   Đến

   32.4- Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Chứng chỉ được cấp

   Từ

   Đến

   32.5- Tin học

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Chứng chỉ được cấp

   Từ

   Đến

   32.6- Ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

   Tháng/năm

   Tên cơ sở đào tạo

   Tên ngoại ngữ/ tiếng dân tộc

   Chứng chỉ được cấp

   Điểm số

   Từ

   Đến

   33) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

   Tháng/ năm

   Đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

   Chức danh/ chức vụ

   Từ

   Đến

   34) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

   34.1- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: ……………………………………………………………….

   34.2- Bản thân có làm việc cho chế độ cũ

   Tháng/ năm

   Chức danh, chức vụ, đơn vị, địa điểm đã làm việc

   Từ

   Đến

   34.3-Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ... ở nước ngoài

   Tháng/năm

   Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, công việc đã làm

   Từ

   Đến

   35) KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

   35.1- Thành tích thi đua, khen thưởng

   Năm

   Xếp loại chuyên môn

   Xếp loại thi đua

   Hình thức khen thưởng

   35.2-Kỷ luật Đảng/hành chính

   Tháng/năm

   Hình thức

   Hành vi vi phạm chính

   Cơ quan quyết định

   Từ

   Đến

   36) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

   36.1- Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

   Mối quan hệ

   Họ và tên

   Năm sinh

   Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

   36.2- Cha, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)

   Mối quan hệ

   Họ và tên

   Năm sinh

   Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); làm việc cho chế độ cũ, tiền án, tiền sự (nếu có)

   37) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

   37.1- Quá trình lương của bản thân

   Tháng/năm

   Mã số

   Bậc lương

   Hệ số lương

   Tiền lương theo vị trí việc làm

   Từ

   Đến

   37.2- Các loại phụ cấp khác

   Tháng/năm

   Loại phụ cấp

   Phần trăm hưởng

   Hệ số

   Hình thức hưởng

   Giá trị (đồng)

   Từ

   Đến

   37.3- Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm

   - Tiền lương: ………………………………………………………………………………………..

   - Các nguồn khác: ………………………………………………………………………………….

   - Nhà ở:

   + Được cấp, được thuê (loại nhà): …………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

   Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………………………………………………

   + Nhà tự mua, tự xây (loại nhà): ……………………, tổng diện tích sử dụng: ……………m2.

   Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………………………………………………

   - Đất ở:

   + Đất được cấp: …………………… m2.

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………………………………………………………..

   + Đất tự mua: …………………… m2.

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………………………………………………………..

   - Đất sản xuất kinh doanh: ………………………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………...

   38) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

   ………………………………………………………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………...

   ………………………………………………………………………………………………………...

   Người khai
   Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
   (Ký tên, ghi rõ họ tên)

   ……, Ngày … tháng … năm 20……
   Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức
   (Ký tên, đóng dấu)

   Việc phê duyệt dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức bằng ký số tại Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được tiến hành trong vòng mấy ngày?

   Tại Điều 7 Quy chế cập nhật, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV quy định về phê duyệt dữ liệu như sau:

   Phê duyệt dữ liệu

   1. Trong vòng 05 ngày cuối từng tháng, người có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phê duyệt bằng ký số tại Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

   2. Đối với Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng quy chế phê duyệt dữ liệu bảo đảm phù hợp với quy định tại Quy chế này và việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

   Như vậy, việc phê duyệt bằng ký số tại Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được tiến hành trong vòng 05 ngày cuối từng tháng.

   Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2023? Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên là gì? (Hình từ Internet).

   Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên là gì?

   Tại Điều 9 Quy chế cập nhật, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV, có quy định về cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu như sau:

   Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu

   Các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia bằng tài khoản do Bộ Nội vụ cung cấp và truy cập thông qua Cổng thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại địa chỉ https://ccvc-portal.moha.gov.vn (sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước) hoặc sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên cơ sở bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

   Như vậy, cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên là bằng cách:

   - Sử dụng tài khoản do Bộ Nội vụ cung cấp và truy cập thông qua Cổng thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại địa chỉ https://ccvc-portal.moha.gov.vn.

   - Sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên cơ sở bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

   Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công tác thì việc chuyển giao hồ sơ, tiếp nhận dữ liệu được thực hiện như thế nào?

   Tại khoản 1 Điều 11 Quy chế cập nhật, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV, có quy định về chuyển giao, tiếp nhận dữ liệu như sau:

   Chuyển giao, tiếp nhận dữ liệu

   1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đến cơ quan, đơn vị khác của Nhà nước mà không thuộc thẩm quyền quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đang công tác (gọi chung là thay đổi công tác) thì đồng thời với việc chuyển giao hồ sơ theo quy định, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện như sau:

   a) Cơ quan đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện hủy quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình đối với cán bộ, công chức, viên chức đó;

   b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao hồ sơ, cơ quan tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận; đồng bộ dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức đó từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cơ sở dữ liệu của mình để phục vụ hoạt động quản lý theo thẩm quyền;

   c) Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị tiếp nhận để kiểm tra thông tin, dữ liệu, thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và theo quy định của cơ quan quản lý nếu cần thiết.

   2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công tác theo quy định tại khoản 1 Điều này; chuyển công tác ra khỏi cơ quan, đơn vị của Nhà nước; nghỉ hưu; thôi việc; qua đời thì dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đó vẫn phải được lưu trữ tại thư mục riêng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

   Như vậy, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công tác thì việc chuyển giao hồ sơ, tiếp nhận dữ liệu được thực hiện như sau:

   - Cơ quan đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức hủy quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình đối với cán bộ, công chức, viên chức đó;

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao hồ sơ, cơ quan tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận;

   Bên cạnh đó, tiến hành đồng bộ dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức đó từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cơ sở dữ liệu của mình để phục vụ hoạt động quản lý theo thẩm quyền;

   - Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị tiếp nhận để kiểm tra thông tin, dữ liệu, thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu nếu cần thiết.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 06/2023/TT-BNV Tải về
  • Điều 9 Thông tư 06/2023/TT-BNV Tải về
  • Điều 11 Thông tư 06/2023/TT-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn