Năm 2023, Thư ký Tòa án có tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/03/2023

Xin hỏi quy định về Thư ký Tòa án có tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng như thế nào? - Câu hỏi của Tú Như (Bình Dương).

  • Năm 2023, Thư ký Tòa án có tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng như thế nào?

   Theo khoản 4 Điều 5 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên cao cấp như sau:

   Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp

   ...

   4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   a) Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

   c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   Theo khoản 4 Điều 6 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên chính như sau:

   Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên chính

   ...

   4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   a) Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   Theo khoản 4 Điều 7 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên như sau:

   Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

   ...

   4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   a) Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   Căn cứ quy định trên, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký Tòa án năm 2023 quy định như sau:

   Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên:

   - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

   Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên chính:

   - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

   Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Thư ký viên cao cấp:

   - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

   - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

   (Hình từ Internet)

   Tiêu chuẩn chung của Thư ký Tòa án năm 2023 được quy định như thế nào?

   Theo Điều 3 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 quy định tiêu chuẩn chung của Thư ký Tòa án năm 2023 bao gồm:

   - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

   Nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

   Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   Bảo vệ công lý, lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

   - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên;

   Gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

   - Tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ;

   Chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

   - Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

   Không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

   - Thường xuyên có ý thức rèn luyện phẩm chất, học tập nâng cao trình độ, năng lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Mức lương Thư ký Tòa án năm 2023 là bao nhiêu?

   Căn cứ Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 thì hệ số lương Thư ký Tòa án được áp dụng như sau:

   Thư ký Tòa án áp dụng mức lương của công chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

   Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Tuy nhiên, Quốc hội đã thông qua việc tăng mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

   Như vậy, bảng lương Thư ký Tòa án năm 2023 như sau:

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn