Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/03/2023

Xin hỏi Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương có nguyên tắc hoạt động như thế nào? - Câu hỏi của Thị Như (Vĩnh Long).

  • Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 574/QĐ-BCT năm 2023 có quy định về nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương như sau:

   Nguyên tắc làm việc

   1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo.

   2. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ.

   3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

   4. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương.

   5. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   Như vậy, nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương như sau:

   - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo.

   - Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ.

   - Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

   - Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương.

   - Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   (Hình từ Internet)

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương là gì?

   Theo Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 574/QĐ-BCT năm 2023 có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương như sau:

   - Là đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ; Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thường trực chỉ đạo, xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ;

   Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban; làm đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ.

   - Giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép và đồng bộ với các chiến lược, chương trình, kế hoạch khác của Bộ.

   - Chỉ đạo việc chuẩn bị các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các cuộc làm việc của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban về lĩnh vực được phân công; thừa lệnh ký các thông báo, biên bản họp của Ban Chỉ đạo và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chức năng và thẩm quyền được giao.

   - Trình Trưởng Ban thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực giao.

   Ủy viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương không thể tham dự trong cuộc họp có thể ủy quyền cho người dự họp thay hay không?

   Tại Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 574/QĐ-BCT năm 2023 có quy định như sau:

   Các ủy viên

   1. Tham mưu giúp Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và của Bộ.

   2. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số được Bộ giao; chỉ đạo lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án của ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, chủ trì thực hiện.

   3. Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý của Bộ, chỉ số cải cách hành chính của Bộ.

   4. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ.

   5. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trong trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp; trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia ý kiến bằng văn bản; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên quan đến lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

   6. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban giao; phối hợp với Tổ giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban về kết quả thực hiện.

   7. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trực tiếp thực hiện vai trò Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ. Tổ trưởng Tổ giúp việc được trưng tập các thành viên của Tổ giúp việc và huy động các chuyên gia giỏi làm việc tập trung trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

   8. Cử cán bộ, chuyên gia giỏi tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

   9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban giao.

   Theo đó, Ủy viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công Thương không thể tham dự trong cuộc họp được ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia ý kiến bằng văn bản.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn