Nhiệm vụ của hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở

Ngày hỏi:06/11/2014
Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở có nhiệm vụ xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không?
  • Theo qui định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì:

   “ Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.”

   Và theo qui định tại khoản 1, điều 7, Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh thì “Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác và ra quyết định công nhận sáng kiến…”

   Như vậy, theo các qui định hiện hành thì Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở không có nhiệm vụ xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn