Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Ngày hỏi:23/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Minh, tìm hiểu quy định về việc giám sát hoạt động của Thẩm phán quốc gia. Có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia được quy định ra sao?

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát;

   - Yêu cầu Thẩm phán chịu sự giám sát, Tòa án có liên quan báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm;

   - Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn giám sát thấy cần thiết;

   - Khi phát hiện Thẩm phán có hành vi vi phạm pháp luật thì Đoàn giám sát có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết đến Hội đồng.

   - Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát gửi Hội đồng xem xét, quyết định.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn