Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học VKSND tối cao

26/04/2022

Cho tôi hỏi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

   - Ghi biên bản phiên họp; ký biên bản phiên họp cùng với người chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học.

   - Tổng hợp các ý kiến trong biên bản phiên họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học trong trường hợp xin ý kiến bằng văn bản để xây dựng kết luận của Hội đồng khoa học trình Chủ tịch Hội đồng khoa học xem xét, quyết định.

   - Đôn đốc các thành viên Hội đồng khoa học thực hiện quyết định của Chủ tịch Hội đồng khoa học.

   - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn