Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

26/04/2022

Xin chào! Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì Bộ Thông tin truyền thông quy định như thế nào về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam? Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được quy định tại Điều 2 Quyết định 1671/QĐ-BTTTT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục An toàn thông tin phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   2. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án và các hướng dẫn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

   3. Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; là đầu mối của Cục An toàn thông tin để phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

   4. Thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật.

   5. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn thông tin.

   6. Hướng dẫn, tổ chức và thực hiện hoạt động diễn tập, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị về an toàn thông tin; cấp chứng nhận, chứng chỉ về an toàn thông tin, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

   7. Xây dựng, huấn luyện lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển các đội ứng cứu, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên cả nước. Tổ chức và điều hành hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

   8. Hợp tác quốc tế với các tổ chức ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin mạng; tham gia triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   9. Quản lý, duy trì và phát triển hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác ứng cứu sự cố, đào tạo, diễn tập, kiểm định an toàn thông tin mạng và hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống, ngăn chặn thu điện tử rác, tin nhắn rác.

   10. Thực hiện thu thập, thống kê, báo cáo số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về ứng cứu sự cố, kiểm định an toàn thông tin và phòng, chống, ngăn chặn thư điện tử rác, tin nhắn rác.

   11. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng và công nghệ thông tin.

   12. Tổ chức cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công; được thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và dịch vụ khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm các nguồn thu để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động và phát triển hoạt động sự nghiệp.

   13. Thực hiện nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin mạng.

   14. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các nguồn tài trợ và kinh phí hợp pháp khác cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

   15. Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

   16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục An toàn thông tin giao.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn